Tuesday, August 31, 2010

எது எதுக்கோ ட்ரையல் பார்க்கிறீர்களே , பாடையில் ஏறி படுத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா?

எது எதுக்கோ ட்ரையல் பார்க்கிறீர்களே , பாடையில் ஏறி படுத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா?

Thursday, August 05, 2010

Japanese

Japanese Saying :- If one can do it, U too can do it!
If none can do it, U must do it!