Wednesday, November 17, 2010

No failures

"There are no failures - just experiences and your reactions to them." -Tom Krause

Friday, November 12, 2010

*புண்ணியவான்*

*புண்ணியவான்*

*பேச்சுத் துணைக்கு ஆளின்றி
மூச்சுத் துணைக்கு ஆளாயிருந்தார்
சாப்பாட்டுக்கும் சகலத்துக்கும்
பெத்த பிள்ளையை அண்டியிருந்த
கடைசி காலக் கந்தசாமி.*

*தனியறையின்
தறிக் கட்டிலில்
புதைந்துபோன மனுசனுக்கு
வேளாவேளைக்குச் சாப்பாடும்
காலாகாலத்துக்குச் சாவும்
வந்து சேரவில்லை.*

*முணுமுணுப்புடன்
எரிச்சலும் கலந்து வீசப்படும்
உப்பில்லாப் பண்டத்தின் முன்
ஓய்ந்துகிடக்கும் பசி
கண்ணீர் கலந்து பிசைந்தால்
சரியாகிடும் ருசி.*

*இயலாமை சேர்த்து
விழுங்கும்போது
தொண்டையை அடைக்கும்
வயோதிகத் தனிமை.*

*ஒரு திங்கள் மதியம்
தீர்ந்துபோனது
கந்தசாமியின் கஷ்டங்கள்.*

*கூடிய கூட்டம் பேசிற்று
'யாருக்கும் எந்தக் கஷ்டமும் தராம
போய்ச் சேர்ந்துட்டான்
புண்ணியவான்!'*

*- கணேச குமாரன்*

Friday, October 29, 2010

Business plans

http://www.bestbusinessplans.net

Do You Have It In You?

Do You Have It In You?

There is no single sure-shot recipe that makes an entrepreneur, but if you answer a confident 'yes' to most of these questions, then you have high chances of making it

1. Can you bear great financial risk?

Willingness to take risk is one thing, being able to bear it is another. Do you have enough savings stacked up to pay your bills in case the business does not take off? Does your spouse have an income you can fall back on?

2. Do you have a unique service or product?

What you offer need not be 'new', but it should have a value proposition in terms of time, money, or quality over existing products. In other words, even an improvement over previous products can be successful.

3. Are you passionate enough?

If you don't believe in what you are doing, chances are you will never make it. Self-belief and faith in your idea are among the key factors that make a difference to a business. Many real-world case studies confirm the power of passion.

4. Do you have adequate resources?

Can you sustain yourself till profits start rolling in? Make an estimate of probable costs and worst-case scenarios and see whether you can handle them. If you do not have the money, can you borrow it? 

5. Do you have the necessary experience?

You should start your business in an area where you have experience. This isn't mandatory, but crucial if you are starting on a small budget and cannot hire external help. Else, get someone with the required experience.

6. Are you willing to sacrifice your lifestyle?

Any business usually takes a while to succeed. You must be prepared to lead an extremely frugal life for at least a few years. This might mean few vacations, little eating out and even spending less time with the family.

7. Do you like all aspects of running a business?

Running a business means doing all the unglamorous work—from paying utility bills to running around and negotiating with people who might not be particularly excited about your idea. Are you ready to go?\

8. Are you comfortable making decisions on the spot?

With a new business, you call all the shots—and there are a lot of decisions to be made without any guidance. This instant decision-making ability is vital for success.

9. What's your track record of executing your ideas?

Examine your past objectively to see whether you have assumed leadership roles or initiated solo projects. This will give you a clear idea of where you stand when it comes to taking initiative.

***

How Much Money Do I Need?

Start-up capital means money needed till your business starts earning revenues. Assume expenses would be incurred under these heads for between six months to a year. Add 15-20 per cent for unplanned expenses.

1. Preliminary expenses Expenses incurred on initial surveys or for setting up a website

2. Professional expenses To hire professionals like chartered accountants

3. Cost of goods sold To develop a product or service or total income earned minus the profit

4. Selling and distribution expenses Expenses during the sales process

5. Marketing expenses Mainly advertisements or promotions

6. Cost of technology On mobile phones, computer hardware and software, Internet

7. Administration expenses Postage, stationery, rent, telephone and insurance

8. Salary and bonus Founders usually go without salaries for the first few years

9. One-time expenditure Permits, licenses, starting inventory, housing, among others

10. Monthly expenses Telephone bills, rent, wages and salaries and cost of advertisements

Source: www.smartentrepreneur.net

***

The Tight Fist

When you have a small budget, you have to make each penny count. Here is how

Running Your Office

 • Work out of home, use existing infrastructure like laptops and phones—don't buy new ones.
 • Buy cheap PCs and try for good deals on laptops. Don't fall for expensive warranties.
 • Look for cheaper hosting and domain plans.
 • Use Skype to save on phone bills.
 • Take your time while selecting cell phone and Internet plans, review them on a monthly basis.
 • Watch your utility bills—switch off the lights, AC, fans and other appliances when you leave.
 • Print double-sided and in economy mode with lower tones to save toner; use cheaper paper.
 • Rent your non-critical office equipment like ACs, photocopiers, coffee machine.
 • Instal an electric hand dryer in your toilet to save on more expensive paper towels.
 • Watch stationery costs—take free stationery from conferences or vendor (but don't steal!).
 • Recycle scrap—keep pins, rubber bands and clips that you get in the mail.
 • Instal open-source operating systems or use free cloud computing software.

Business Travel

 • Stay with friends or relatives. If you must stay in a hotel, look for cheap options close to meeting locations. Share rooms with colleagues.
 • Use air-miles if you have any.
 • Take afternoon flights: they are cheaper.
 • If you can, get a hotel industry association discount card. You can then get discounts.
 • Plan travel in advance: look for deals. Try to club meetings in a particular city or part of a city.

Hiring People

 • Hire people at less than market rates. Hire only if work can't be done by existing employees.
 • Hire interns, freshers and train them.
 • Find contacts to assist you with legal work, finances etc., instead of outsourcing such work.
 • Don't outsource. Founders should have the core skill-sets to build and sell products. If not, get a person with the skill-set on board.

Managing Expenses

 • Don't invest too much for future needs: think up to one year ahead.
 • Change lifestyle to match cash flows.
 • Create monthly budgets for expenses. Document all expenses.
 • Analyse expenses on a 1-2 week basis and see what can be reduced further.
 • Negotiate deals with vendors or customers to give you discounts for later benefit.
 • Use the Internet extensively for advertising.

Business plan


Aruna Kappagantula Co-founded Bamboo House India, a social enterprise that promotes the use of bamboo products to provide sustainable livelihoods to rural and tribal people. The market is estimated to grow to Rs 26,000 crore by 2015.
Cover Story
30 Small Business Ideas
We thought things were slowing down in this country. Then we found these 30 companies set up by young entrepreneurs for under Rs 5 lakh each. We caught up with them to find out how they did it and how you can too


The businesses we looked at, what they started with, their perceived strengths, how they spread the word and, most vitally, why they think their idea would work today

Part 1

Part 2

***

Talent Equity: A year ago, Indrojit D. Chaudhuri and Manish Raghuvanshi started talent equity solutions in Noida, a forum for employees to voice their opinions about their workplace and salaries. users can log on and read and write anonymously

  

Mogo's Food: Sid Khullar and friends launched it two months ago, to deliver fusion food at economical prices in noida. their reasoning: good food is recession-proof. their usp: easy to order and healthy food

Evam Entertainment: Karthik Kumar teamed with Sunil Vishnu K. to create live entertainment and workshops in Chennai. revenue comes from ticket sales, corporate clientele and brand partnerships. they ride on their creativity and the scope of what they consider an unrecognised field

Bamboo house india: Aruna Kappagantula and Prashant Lingam of Hyderabad try to use bamboo to provide livelihood to rural and tribal people. bamboo, they say, is a viable alternative to wood and plastic

Thunk in india: Suren Vikash U. is a 'best out of waste' type of ideator. his brainchild provides waste management solutions to companies in Bangalore, creates products from waste raw materials and sells them. a viable opportunity, he says, if the final product is of good quality

***

ABCs Matter>>

The questions that shape a business plan


Sec 1.0 an introduction When was the company formed and by whom? Where is it based? What does the company uniquely offer?

Sec 2.0 Market opportunity What is the opportunity, need or problems in the market? Who is experiencing the need? How big is the opportunity? How fast is the opportunity growing?

Sec 3.0 Offering What is being offered to address the need? What are the different components of the offer?

Sec 4.0 The competition Why and how is the offering unique? How will it successfully compete?

Sec 5.0 Market Who are the customers? How will they use it? How is the market segmented? What does this offer mean to them?

Sec 6.0 Business model How will the offering be delivered to customers? What does the delivery chain look like? How will the support process work? How will revenue and costs flow across the chain?

Sec 7.0 Sales and marketing plan How will customers be acquired? What are the different modules or components to be sold? What are the price points?

Sec 8.0 Development plan What are the timelines and technologies? What is the strategy for product development?

Sec 9.0 Roadmap Over the next 24 months, what will be the sales and marketing objectives? What will be the company's objectives? What are the product development objectives? What is the exit strategy?

Sec 10.0 Current situation What is the present status of the offer? Are any customers testing or using it? How much money has been invested? How many employees are there?

Sec 11.0 Financials How much money do you need? When, how and at what levels will you break even? What is the monthly outlook for the next 12-18 months?

Tips: Keep the business plan about 20-25 pages in length. Number the pages, check spellings, and make sure the document is logically consistent.

Sunday, October 24, 2010

மகிழும்

அவளின் பூவிழிச் சிரிப்பினில் பூலோகம் மகிழும்

Wednesday, October 20, 2010

bind() function failure

Issue description:  bind() function is failed with error code -1.

RCA:[Root Cause Analysis]

  For this issue, I checked why bind () fn is failed.
Usually all the socket functions will return -1 for failure cases.
To know more about why it is failed, We can use WSAGetLastError() fn in case of windows.
But in case of unix/linux, There is no such function.
Instead the error value will be set to "errno" variable. We have to check this errno to know the failure.

Solution:
  I got the the file does not exit error.
Some junk  IP address value is passed to bind() function's input arguments. That is the reason, we observed this error.
I set the IP address as zero before bind() fn [which is working fine for successful cases, for failure cases,we are getting

junk IP addresses]

  I set the IP address to zero to resolve this issue.

 

Sunday, October 17, 2010

How to find the crash point in mipsandroid platform/C/C++ program

How to find the crash point in mipsandroid platform:


ps  - to list down all the processes


ps id : 568 for /system/bin/mediaserver.

 

It is best to put the following command while the application is executing/try to play streaming.

Issues I observed:
         librtsp.so is not loaded without try streaming. rtsp.so is loaded at runtime, so it has to be

 

cat /proc/568/maps


00080000-00082000 rwxp 00000000 08:05 64767      /system/bin/mediaserver
00082000-000a0000 rwxp 00082000 00:00 0          [heap]
10000000-10100000 rw-p 10000000 00:00 0
2aaa8000-2aab0000 r--s 00000000 00:07 160        /system_properties (deleted)
2aab0000-2abae000 r--p 00000000 08:05 56876      /dev/binder
5060d000-50611000 rwxp 5060d000 00:00 0
50700000-50778000 rwxp 00000000 08:05 64939      /system/lib/librtsp.so
50800000-50880000 rwxp 00000000 08:05 64873      /system/lib/libhttp.so

69f00000-69f39000 rwxp 00000000 08:05 64875      /system/lib/libbinder.so
6d800000-6d80f000 rwxp 00000000 08:05 64892      /system/lib/libdrm1.so
6d80f000-6d810000 rwxp 6d80f000 00:00 0
76180000-762e6000 rwxp 00000000 08:05 64905      /system/lib/libopencore_common.so
78400000-7859b000 rwxp 00000000 08:05 64933      /system/lib/libopencore_player.so
78700000-78706000 rwxp 00000000 08:05 64919      /system/lib/libopencore_mp4localreg.so

I/DEBUG   (  484): *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
I/DEBUG   (  484): Build fingerprint: 'generic/generic/generic/:2.1-update1/ECLAIR/eng.root.20100819.121118:eng/test-keys'
I/DEBUG   (  484): pid: 568, tid: 842  >>> /system/bin/mediaserver <<<
I/DEBUG   (  484): signal 11 (SIGSEGV), fault addr 00000000
I/DEBUG   (  484):  zr 00000000  at 00091d65  v0 00000000  v1 00000000
I/DEBUG   (  484):  a0 00000000  a1 00091d65  a2 00000025  a3 00000000
I/DEBUG   (  484):  t0 00000000  t1 00000000  t2 00000000  t3 00000000
I/DEBUG   (  484):  t4 203e3e20  t5 00000001  t6 00000000  t7 79616c50
I/DEBUG   (  484):  s0 785a1ab0  s1 7859a248  s2 7855f060  s3 00093f24
I/DEBUG   (  484):  s4 00000000  s5 761b4e78  s6 762e5594  s7 762e5590
I/DEBUG   (  484):  t8 00000008  t9 7ef0fca0  k0 00091d65  k1 00000000
I/DEBUG   (  484):  gp 7ef6fd60  sp 2b0aecc8  s8 2b0aee28  ra 78552da4
I/DEBUG   (  484):  hi 30bb3c31  lo 718c07e0 bva 00000000 epc 78552da8
I/DEBUG   (  484):          #00  pc 78552da8  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):          #01  ra 78552da4  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):
I/DEBUG   (  484): code around pc:
I/DEBUG   (  484): 78552d98 8f999dc8 0320f809 8e048788 8e24000c
I/DEBUG   (  484): 78552da8 8c8b0000 8d790024 0320f809 00000000
I/DEBUG   (  484): 78552db8 8fbc0010 144000fd ae620000 240d0008
I/DEBUG   (  484):
I/DEBUG   (  484): code around lr:
I/DEBUG   (  484): 78552d94 8fbc0010 8f999dc8 0320f809 8e048788
I/DEBUG   (  484): 78552da4 8e24000c 8c8b0000 8d790024 0320f809
I/DEBUG   (  484): 78552db4 00000000 8fbc0010 144000fd ae620000
I/DEBUG   (  484):
I/DEBUG   (  484): stack:
I/DEBUG   (  484):     2b0aec88  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aec8c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aec90  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aec94  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aec98  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aec9c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aeca0  2b0aec98
I/DEBUG   (  484):     2b0aeca4  00000001
I/DEBUG   (  484):     2b0aeca8  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aecac  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aecb0  00000025
I/DEBUG   (  484):     2b0aecb4  761b4e78  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aecb8  785a1ab0
I/DEBUG   (  484):     2b0aecbc  7859a248  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aecc0  7855f060  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aecc4  78552da4  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aecc8  0009ba70  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aeccc  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aecd0  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aecd4  00000001
I/DEBUG   (  484):     2b0aecd8  7859f4b0
I/DEBUG   (  484):     2b0aecdc  761b62d8  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aece0  785a1ab0
I/DEBUG   (  484):     2b0aece4  0009ba70  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aece8  00095bb8  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aecec  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aecf0  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aecf4  7853e094  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aecf8  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aecfc  7853c9e8  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed00  00093d90  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed04  00000006
I/DEBUG   (  484):     2b0aed08  00093f24  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed0c  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed10  7859f4b0
I/DEBUG   (  484):     2b0aed14  761b4e78  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed18  00094038  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed1c  00000006
I/DEBUG   (  484):     2b0aed20  00093d90  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed24  785454e4  /system/lib/libopencore_player.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed28  00093d90  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed2c  0009ba70  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed30  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aed34  00095c64  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed38  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed3c  00095c68  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed40  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed44  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed48  761b4e78  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed4c  762e5594  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed50  762e5590  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed54  7ef52a7c  /system/lib/libc.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed58  2b0aedd0
I/DEBUG   (  484):     2b0aed5c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed60  00095bc4  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aed64  761a441c  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed68  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aed6c  00000001
I/DEBUG   (  484):     2b0aed70  fffffffb
I/DEBUG   (  484):     2b0aed74  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed78  7859f4b0
I/DEBUG   (  484):     2b0aed7c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed80  00000001
I/DEBUG   (  484):     2b0aed84  7ef52b4c  /system/lib/libc.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aed88  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aed8c  2b0aed90
I/DEBUG   (  484):     2b0aed90  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed94  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed98  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aed9c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aeda0  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aeda4  00095bb8  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aeda8  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedac  00095c60  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedb0  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aedb4  7ef118ac  /system/lib/libc.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aedb8  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedbc  761b8e04  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aedc0  762eac70
I/DEBUG   (  484):     2b0aedc4  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedc8  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aedcc  00093d94  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedd0  00095c7c  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedd4  761b4f3c  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aedd8  00093d94  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aeddc  00095c54  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aede0  00095c14  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aede4  761b7e9c  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aede8  00093f98  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedec  761a441c  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aedf0  762eac70
W/ActivityManager(  661): Activity pause timeout for HistoryRecord{2e933808 com.player.mp/.MediaPlayer}
I/DEBUG   (  484):     2b0aedf4  761a4974  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aedf8  00094038  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aedfc  762e5494  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aee00  00093d94  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee04  00095c7c  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee08  00095bb8  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee0c  761b5104  /system/lib/libopencore_common.so
I/DEBUG   (  484):     2b0aee10  00095bb8  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee14  00093d94  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee18  7ef6fd60
I/DEBUG   (  484):     2b0aee1c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aee20  762eac70
I/DEBUG   (  484):     2b0aee24  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aee28  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aee2c  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aee30  00000000
I/DEBUG   (  484):     2b0aee34  00093f80  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee38  2b0aee2c
I/DEBUG   (  484):     2b0aee3c  00095c00  [heap]
I/DEBUG   (  484):     2b0aee40  00093f80  [heap]

 


Crash library address range:

78400000-7859b000 rwxp 00000000 08:05 64933      /system/lib/libopencore_player.so


PC :
-------
#00  pc 78552da8  /system/lib/libopencore_player.so


Diff/Lookup Address: (78552da8-78400000) =  0x152DA8

How to calculate lookup address:

Lookup Address = (Crash address  - loadingAddress of a library)

Find crash point address Using addr2line along with Lookup address:

root@laptop:/opt/mips-4.3/bin# ./mips-linux-gnu-addr2line -e

/home/Streaming/mipsandroid/out/target/product/generic/symbols/system/lib/libopencore_player.so 0x152da8
/home/Streaming/mipsandroid/external/opencore/android/MediaControl.cpp:415
root@laptop:/opt/mips-4.3/bin#

The crash is at 415 th line in /home/Streaming/mipsandroid/external/opencore/android/MediaControl.cpp file.

Reason: Null pointer in mStack that is the reason for the crash.
The code is as below without NULL check
aResult = mStack->stackStop();

To resolve this issue, I added the below code:

 if(!mStack)
 {
  return; 
 }
 aResult = mStack->stackStop();

Friday, October 15, 2010

Buddha quotes 2

Do not believe what you have heard.
Do not believe in tradition because it is handed down many generations.
Do not believe in anything that has been spoken of many times.
Do not believe because the written statements come from some old sage.
Do not believe in conjecture.
Do not believe in authority or teachers or elders.
But after careful observation and analysis, when it agrees with reason and it will benefit one and all, then accept it and live by it.

- Gautama Buddha

buddha quotes

The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past, nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly – Buddha


Tuesday, September 28, 2010

Ground work needed before joining to work in foreign countries

This is someone's work done for Korea offer[ which is suitable to all countries.]

Let me tell you what all ground work I did before accepting an offer in
Korea:

1) I googled for Work culture in Korea. That prepared me mentally for
'long-working' hours.
2) Googling again told me that 'Seoul' is one of the 5-costliest cities
in the world and inflation is a-bit high here.
3) I mailed to all the friends in my network asking if they know
anybody who ever been to Korea? I got 10-11 references.
4) I mailed all of them 10-11 questions asking about:
a) Indian Food Availability.
b) Working hours.
c) Taxation rules. And, as consultant committed falsely that tax is
0%, I made sure that I do not have to pay any tax back in India.
d) As 95% of companies provide accommodation, I asked for
approximate 'Flat maintenance charges' + 'Water-n-Room Heating
expenses' + 'Society maintenance charges' and 'Internet/ TV/ phone/
mobile Connectivity charges'.
e) Cost of Transportation (to-from company and personal).
f) A rough estimate on eatables/ fruits spendings.
g) Kid's education (its extremely costly)....and some more.

5) Through one of my friend, who is International HR, got a rough
salary idea. She suggested me **most important** thing... To ask my
employer to provide me a 'Sample Salary-Slip' before signing the
Contract.

Indian consultants for Korea make a fool of us by telling that
Tax is 0% and your Salary will be 2-times OR 2.5-times of Indian Salary
without telling us anything about high cost-of-living!

Thanks to my employer, they provided me salary slip in KRW and U$D.
After comparing it with the Indian consultant's 'commitments', there
was a difference of ~2000 U$D!

6) As I was not going to use food-coupons of my employers, I made sure
to add KRW 5000 per day instead. Not much for him but fair enough for
me.

7) Knowing about 'Long working hours' and 'working on weekends' helped
me to CrossCheck the rules with employer. My employer mentioned KRW
50,000 for working on weekends (which they actually give to their
regular employees).

If anything is NOT mentioned in Contract, it won't be given
;)

8) Through 'Sample Salary Slip' I got to know that, after end-of-year
when I will return back the 'National Insurance Fund' amount (may range
from $1000-$1500) can be deposited into your Indian Bank account. And
you need to fill a form for that in the last week, before you leave.

9) Though Employers mention in contract OR consultants commit that
"every company has IP-phone... and u can make any number of calls from
office desk..blah...blah..." Its you who should make sure that u GET
this facility actually, through Contract.

U can always ask ur employer for a 'Rough Draft-of-Contract'
before u sign.

9) My employer is very honest. However there may exist some employers
who *may* create problems in ur last month's salary. Keep a Check on
that!

The Indian consultant started with and offer of 25K U$D p.a. (in-hand +
accom + all charges).. and finally his words were -"this is the biggest
offer any Korean company has made for your Experience-slot".
...Not that much actually... But, I am really carefree about miscellaneous spendings!

All I did was, I spent ~2-weeks in all this. Ground-Work! Afterall, its my
life... it me who is sacrificing!!!

On the contrary, when I reached here... I met 2-friends in Pyeongchon
who were looking frustrated as Consultant showed them a mirage of 2-2.5
times salary.
They didn't negotiate for anything!!!!

Maintenance charges + Internet + Food + Room-Water heating charges all
these they were paying from their pocket and worked for free on
weekends as it wasn't mentioned in contract! Unfortunately, they
breached the contract and went back to India on -ve notes! :(

Sunday, September 26, 2010

Self-Employment

Self-Employment:
1.aadu,kozhi valarthal
2.vellai panni valappu
3.Meen pannai
4.Maadu valarthal
5.Food Exports
6.garments exports
7.Leather factory[ Shoe, chappal]
8.Making Electronics items as kudisai thozhil[Cellphones,TV,Owens,AC,fans,Refrigerator,LCD,LED,Computer peripherals]
9.Assembling systems and sell it for low prices
10.Running Browsing center, Fax, Telephone booth to make ISD calls through internet,
Xerox machine,stationaries for writing[notebooks, ]
11.Prepare quality notebooks and sell it
12.prepare quality clothes & fashion clothes and target only to indians
13.Making of electronics items with innovative styles
14.develop the devices to make use of sun to generate electricity
15. Buy clothes and have tailors to make it and sell shirts and pants
16.Chain of food restaurants as like McDonalds
17.Chain of super markets as like Reliance Fresh
18.Constructing houses and selling it for middle class ppls
19. Inventing / R & D products in electronics
20. Computer interfaced with electronics, Automation
[Door locker, Micro controller products]

Saturday, September 25, 2010

Eatables Checklist needed for official trip

If I go to any official travel trip, Things needed.


1.vathal kuzhambu
2.Kongura
3.pattaani, kondaikadalai
4.oil -1 litre
5.Lion dates - 1kg
6.Lion honey-200g
7.Paruppu podi
8.lemon pickle
9.Garlic pickle
10.Electrical rice cooker with world travel apapter
11.Noodles
12.Ready to eat items[MTR]
13.Moong dal
14.masala powder
15.pepper powder
16.cheera powder
17.Biryani powder
18.Wheat flour
19.Ghee
20.malli kuzhambu
21.Dosa mix
22.Bisibele Bhath rice
23.Rasam Rice
24.jeera rice
25.Sambar Rice
26.lemon Rice
27.Tamarind Rice
28.Tomato Rice
29.Puli
30.Ready made chapathi packets
31.Ginger Paste
32.Tomato sauce for noodles
33.Instant Idiyaappam [ we can buy milk and mix sugar on it]
34.White Sugar

MTR ready to eat items:
1.avial
2.Alu muttar
3.channa masala
4.Dal Fry
5.panneer butter masala
6.Bhindi masala [ladies finger with spices]
7.Mix. Veg Curry
8.Palak panneer
9.Peas and mushroom curry
10.Veg. Pulao
11.Pav Bhajji
12.Ajowan Paratha
13.Alu Paratha
14.Lacha paratha
15.Plain Paratha
16.Nawabi Paratha
17.Methi muttar Paratha

Thursday, September 23, 2010

Gandhi quotes

If I want to deprive you of your watch, I shall certainly have to fight for it; if I want to buy your watch, I shall have to pay for it; and if I want a gift, I shall have to plead for it; and, according to the means I employ, the watch is stolen property, my own property, or a donation.

I do believe that, where there is only a choice between cowardice and violence, I would advise violence..

I believe that nonviolence is infinitely superior to violence, forgiveness is more manly than punishment.

Wednesday, September 22, 2010

Chinese words for vegetarian

Chinese words for vegetarian

symbol for veg. food in taiwan

If you don't speak or read Chinese, there are two common symbols that mark vegetarian food. One is the lotus flower, and the other is the swastika. The characters for vegetarian food (su4 shi2) look like this: 素食

Monday, September 20, 2010

Jains

Jains not only strictly prohibit their members from eating any animal meat, but they go a step further. They don't allow root vegetables, such as onions and potatoes, lest some germs be attached to them.

Principles for Satyagrahis

Principles for Satyagrahis

Gandhi envisioned satyagraha as not only a tactic to be used in acute political struggle, but as a universal solvent for injustice and harm. He felt that it was equally applicable to large-scale political struggle and to one-on-one interpersonal conflicts and that it should be taught to everyone.[17]

He founded the Sabarmati Ashram to teach satyagraha. He asked satyagrahis to follow the following principles (Yamas described in Yoga Sutra):[18]

 1. Nonviolence (ahimsa)
 2. Truth — this includes honesty, but goes beyond it to mean living fully in accord with and in devotion to that which is true
 3. Non-stealing
 4. Chastity (brahmacharya) — this includes sexual chastity, but also the subordination of other sensual desires to the primary devotion to truth
 5. Non-possession (not the same as poverty)
 6. Body-labor or bread-labor
 7. Control of the palate
 8. Fearlessness
 9. Equal respect for all religions
 10. Economic strategy such as boycotts (swadeshi)
 11. Freedom from untouchability

On another occasion, he listed seven rules as "essential for every Satyagrahi in India":[19]

 1. must have a living faith in God
 2. must believe in truth and non-violence and have faith in the inherent goodness of human nature which he expects to evoke by suffering in the satyagraha effort
 3. must be leading a chaste life, and be willing to die or lose all his possessions
 4. must be a habitual khadi wearer and spinner
 5. must abstain from alcohol and other intoxicants
 6. must willingly carry out all the rules of discipline that are issued
 7. must obey the jail rules unless they are specially devised to hurt his self respect

Rules for satyagraha campaigns

Gandhi proposed a series of rules for satyagrahis to follow in a resistance campaign:[12]

 1. harbour no anger
 2. suffer the anger of the opponent
 3. never retaliate to assaults or punishment; but do not submit, out of fear of punishment or assault, to an order given in anger
 4. voluntarily submit to arrest or confiscation of your own property
 5. if you are a trustee of property, defend that property (non-violently) from confiscation with your life
 6. do not curse or swear
 7. do not insult the opponent
 8. neither salute nor insult the flag of your opponent or your opponent's leaders
 9. if anyone attempts to insult or assault your opponent, defend your opponent (non-violently) with your life
 10. as a prisoner, behave courteously and obey prison regulations (except any that are contrary to self-respect)
 11. as a prisoner, do not ask for special favourable treatment
 12. as a prisoner, do not fast in an attempt to gain conveniences whose deprivation does not involve any injury to your self-respect
 13. joyfully obey the orders of the leaders of the civil disobedience action
 14. do not pick and choose amongst the orders you obey; if you find the action as a whole improper or immoral, sever your connection with the action entirely
 15. do not make your participation conditional on your comrades taking care of your dependents while you are engaging in the campaign or are in prison; do not expect them to provide such support
 16. do not become a cause of communal quarrels
 17. do not take sides in such quarrels, but assist only that party which is demonstrably in the right; in the case of inter-religious conflict, give your life to protect (non-violently) those in danger on either side
 18. avoid occasions that may give rise to communal quarrels
 19. do not take part in processions that would wound the religious sensibilities of any community

Tuesday, August 31, 2010

எது எதுக்கோ ட்ரையல் பார்க்கிறீர்களே , பாடையில் ஏறி படுத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா?

எது எதுக்கோ ட்ரையல் பார்க்கிறீர்களே , பாடையில் ஏறி படுத்து பார்த்திருக்கிறீர்களா?

Thursday, August 05, 2010

Japanese

Japanese Saying :- If one can do it, U too can do it!
If none can do it, U must do it!


Wednesday, July 14, 2010

Tamil books

அகத்தியர் பனிரெண்டாயிரம்
போகர் ஏழாயிரம்

Tuesday, June 29, 2010

Bash shell shortcuts

Bash shell shortcuts

Bash, which is the default shell in Linux contains a whole lot of key bindings which makes it really easy to use . The most commonly used shortcuts are listed below :

____________CTRL Key Bound_____________
Ctrl + a - Jump to the start of the line
Ctrl + b - Move back a char
Ctrl + c - Terminate the command
Ctrl + d - Delete from under the cursor
Ctrl + e - Jump to the end of the line
Ctrl + f - Move forward a char
Ctrl + k - Delete to EOL
Ctrl + l - Clear the screen
Ctrl + r - Search the history backwards
Ctrl + R - Search the history backwards with multi occurrence
Ctrl + u - Delete backward from cursor
Ctrl + xx - Move between EOL and current cursor position
Ctrl + x @ - Show possible hostname completions
Ctrl + z - Suspend/ Stop the command
____________ALT Key Bound___________
Alt + < - Move to the first line in the history
Alt + > - Move to the last line in the history
Alt + ? - Show current completion list
Alt + * - Insert all possible completions
Alt + / - Attempt to complete filename
Alt + . - Yank last argument to previous command
Alt + b - Move backward
Alt + c - Capitalize the word
Alt + d - Delete word
Alt + f - Move forward
Alt + l - Make word lowercase
Alt + n - Search the history forwards non-incremental
Alt + p - Search the history backwards non-incremental
Alt + r - Recall command
Alt + t - Move words around
Alt + u - Make word uppercase
Alt + back-space - Delete backward from cursor

----------------More Special Keybindings-------------------

Here "2T" means Press TAB twice

$ 2T - All available commands(common)
$ (string)2T - All available commands starting with (string)
$ /2T - Entire directory structure including Hidden one
$ 2T - Only Sub Dirs inside including Hidden one
$ *2T - Only Sub Dirs inside without Hidden one
$ ~2T - All Present Users on system from "/etc/passwd"
$ $2T - All Sys variables
$ @2T - Entries from "/etc/hosts"
$ =2T - Output like ls or dir

Friday, June 25, 2010

Present

Today is a gift, that is why it is called as 'The present'


Monday, June 21, 2010

How to make use of find to search files ??

find  ./ -name 'alsa*'

This will displays the filenames started with 'alsa' in a current directory


How to use grep command ??

To search for the given PATTERN in a current directory recursively :


grep -r PATTERN   DIR_PATH 

grep -r  init()  ./

it will displays the files which are having init() fn.


grep -r  init()  ./  -n

it will displays the files with init() fn and its occurence line number too... 

How 2 Unpack/pack the android images:

How 2 Unpack the android images:
---------------------------------
1. ./unyaffs system.img  (unpack the yaffs file system.img) yaffs - file system
2.gunzip -c ramdisk.img |cpio -i
3../unpack-bootimg.pl boot.img

To Pack System.img:
---------------------
mkyaffs2image tool

./mkyaffs2image ./system (folder) system.img

will creates the system.img from system folder.

Tuesday, June 15, 2010

What good will they do you

However many holy words you read,

However many you speak,

What good will they do you

If you do not act upon them?

Are you a shepherd

Who counts another man's sheep,

Never sharing the way?

Read as few words as you like,

And speak fewer.

But act upon the dharma.

Give up the old ways -

Passion, enmity, folly.

Know the truth and find peace.

Share the way.

success

SUCCESS IS NOT TO BE EQUATED WITH GOODNESS.To believe in yourself and to follow your dreams, to have goals in life and a drive to succeed, and to surround yourself with the things and the people that make you happy----this is what we can call it as real success.

80/20 principle

 80/20 principle which  lays down that in an any organisation 80 percent of the work was done by 20 percent people and 20 percent work done by 80 percent people. "

Monday, June 07, 2010

what she is to me

what she is to me ? Words cannot express ...

Tuesday, June 01, 2010

hero

A hero never chooses his destiny. His destiny chooses him.

Tuesday, May 25, 2010

Register Node/Recognizer/OMX decoder component

Register Node/Recognizer/OMX decoder component:
----------------------------------------------------------------------------

//Add the dummy recognizer code in Recognizer folder;

1.#include the rec_factory.h in external\opencore\engines\player\config\core\pv_player_node_registry_populator.cpp
2.Create the instance in RegisterAllRecognizers() fn of the same file.


3.BUILD_MACRO defns available in \external\opencore\build_config\opencore_dynamic\pv_config.h file

4.We need to add our Node/register's library & android.mk in
\external\opencore\build_config\opencore_dynamic\Android_opencore_player.mk file

 

5.Configure Node/recognizer/decoder (pvyuvffrecognizer_lib=m) in \external\opencore\build_config\opencore_dynamic\pv_config_selected.mk

6.Configure the shared recognizer/node/decoder's library make path(/pvmi/recognizer/plugins/pvyuvffrecognizer/build/make)
in \external\opencore\build_config\opencore_dynamic\pv_config_derived.mk

 

Wednesday, May 19, 2010

red-faced gentleman

I know a planet where there is a certain red-faced gentleman. He had never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved any one. He has never done anything in his life but add up figures.

essential things

The essential things in life are seen not with the eyes, but with the heart.

You are attempting with incorrect version of javac in Ubuntu while building android source code

Situation:

I have copied the JRE & JAVA SDK folder and set the environment variable . (without installing java, make it as
like an installed). with this one, I am able to compile android checkout.
I have checked the version of the java. its version is JDK_1.0.5_19;
Once I tried to install eclipse, then old version or updated version is installed in my laptop ,
so I couldnt be able to compile android source code and got the error as follows:


Error: You are attempting with incorrect version of javac in Ubuntu while building android source code


Solution:
We can get current java version by typing "java -version". I found that the java version is different from working version (android compiled code);
So we have to remove the recently installed version and reinstall the java .

We have to search the recently installed version by typing the command:

"aptitude search jdk"

it will lists out the JDK packages.

Remove all the JDK packages (Our JDK package doesnt need installation) by typing the following command:

aptitude purge $1 ($1 is the package listed in "aptitude search jdk")

install java_1_5_0_19 .bin file and then now try recompiling the code.Now it is working.

Environment variable was not set in Ubuntu

Error:

 if we are setting the environment variable PATH, its value is not reverted back to last value once the
terminal is closed.

Solution:
To overcome this problem, we need to set the environment variable in
.bashrc file in root folder.

Monday, May 17, 2010

Chetan Bhagat speech at symbiosis

Following is the speech by Chetan Bhagat given at the orientation programme for the new batch of MBA students at Symbiosis, Pune.

Good Morning everyone and thank you for giving me this chance to speak to you. This day is about you. You, who have come to this college, leaving the comfort of your homes (or in some cases discomfort), to become something in your life. I am sure you are excited. There are few days in human life when one is truly elated.  The first day in college is one of them.  When you were getting ready today, you felt a tingling in your stomach. What would the auditorium be like, what would the teachers be like, who are my new classmates – there is so much to be curious about. I call this excitement, the spark within you that makes you feel truly alive today. Today I am going to talk about keeping the spark shining. Or to put it another way, how to be happy most, if not all the time.

Where do these sparks start? I think we are born with them. My 3-year old twin boys have a million sparks. A little Spiderman toy can make them jump on the bed. They get thrills from creaky swings in the park. A story from daddy gets them excited. They do a daily countdown for birthday party – several months in advance – just for the day they will cut their own birthday cake.

I see students like you, and I still see some sparks. But when I see older people, the spark is difficult to find. That means as we age, the spark fades. People whose spark has faded too much are dull, dejected, aimless and bitter. Remember Kareena in the first half of Jab We Met vs the second half? That is what happens when the spark is lost.   So how to save the spark?

Imagine the spark to be a lamp's flame. The first aspect is nurturing – to give your spark the fuel, continuously. The second is to guard against storms.

To nurture, always have goals. It is human nature to strive, improve and achieve full potential. In fact, that is success. It is what is possible for you. It isn't any external measure – a certain cost to company pay package, a particular car or house.

Most of us are from middle class families. To us, having material landmarks is success and rightly so. When you have grown up where money constraints force everyday choices, financial freedom is a big achievement. But it isn't the purpose of life. If that was the case, Mr. Ambani would not show up for work. Shah Rukh Khan would stay at home and not dance anymore. Steve Jobs won't be working hard to make a better iPhone, as he sold Pixar for billions of dollars already. Why do they do it? What makes them come to work everyday? They do it because it makes them happy. They do it because it makes them feel alive Just getting better from current levels feels good. If you study hard, you can improve your rank. If you make an effort to interact with people, you will do better in interviews. If you practice, your cricket will get better. You may also know that you cannot become Tendulkar, yet. But you can get to the next level. Striving for that next level is important.

Nature designed with a random set of genes and circumstances in which we were born. To be happy, we have to accept it and make the most of nature's design. Are you? Goals will help you do that. I must add, don't just have career or academic goals. Set goals to give you a balanced, successful life. I use the word balanced before successful. Balanced means ensuring your health, relationships, mental peace are all in good order.

There is no point of getting a promotion on the day of your breakup. There is no fun in driving a car if your back hurts. Shopping is not enjoyable if your mind is full of tensions.

You must have read some quotes – Life is a tough race, it is a marathon or whatever. No, from what I have seen so far, life is one of those races in nursery school, where you have to run with a marble in a spoon kept in your mouth. If the marble falls, there is no point coming first. Same with life, where health and relationships are the marble. Your striving is only worth it if there is harmony in your life. Else, you may achieve the success, but this spark, this feeling of being excited and alive, will start to die.

One last thing about nurturing the spark – don't take life seriously. One of my yoga teachers used to make students laugh during classes. One student asked him if these jokes would take away something from the yoga practice. The teacher said – don't be serious, be sincere. This quote has defined my work ever since. Whether its my writing, my job, my relationships or any of my goals. I get thousands of opinions on my writing everyday. There is heaps of praise, there is intense criticism. If I take it all seriously, how will I write? Or rather, how will I live? Life is not to be taken seriously, as we are really temporary here. We are like a pre-paid card with limited validity. If we are lucky, we may last another 50 years. And 50 years is just 2,500 weekends. Do we really need to get so worked up? It's ok, bunk a few classes, goof up a few interviews, fall in love. We are people, not programmed devices.

I've told you three things – reasonable goals, balance and not taking it too seriously that will nurture the spark. However, there are four storms in life that will threaten to completely put out the flame. These must be guarded against. These are disappointment, frustration, unfairness and loneliness of purpose.

Disappointment will come when your effort does not give you the expected return. If things don't go as planned or if you face failure. Failure is extremely difficult to handle, but those that do come out stronger. What did this failure teach me? is the question you will need to ask. You will feel miserable. You will want to quit, like I wanted to when nine publishers rejected my first book. Some IITians kill themselves over low grades – how silly is that? But that is how much failure can hurt you. But it's life. If challenges could always be overcome, they would cease to be a challenge. And remember – if you are failing at something, that means you are at your limit or potential. And that's where you want to be.

Disappointment' s cousin is  Frustration, the second storm.  Have you ever been frustrated? It happens when things are stuck. This is especially relevant in India. From traffic jams to getting that job you deserve, sometimes things take so long that you don't know if you chose the right goal. After books, I set the goal of writing for Bollywood, as I thought they needed writers. I am called extremely lucky, but it took me five years to get close to  a release. Frustration saps excitement, and turns your initial energy into something negative, making you a bitter person. How did I deal with it? A realistic assessment of the time involved – movies take a long time to make even though they are watched quickly, seeking a certain enjoyment in the process rather than the end result – at least I was learning how to write scripts, having a side plan – I had my third book to write and even something as simple as pleasurable distractions in your life – friends, food, travel can help you overcome it. Remember, nothing is to be taken seriously. Frustration is a sign somewhere, you took it too seriously.

Unfairness – this is hardest to deal with, but unfortunately that is how our country works. People with connections, rich dads, beautiful faces, pedigree find it easier to make it – not just in Bollywood, but everywhere. And sometimes it is just plain luck. There are so few opportunities in India, so many stars need to be aligned for you to make it happen. Merit and hard work is not always linked to achievement in the short term, but the long term correlation is high, and ultimately things do work out. But realize, there will be some people luckier than you. In fact, to have an opportunity to go to college and understand this speech in English means you are pretty damm lucky by Indian standards. Let's be grateful for what we have and get the strength to accept what we don't. I have so much love from my readers that other writers cannot even imagine it. However, I don't get literary praise. It's ok. I don't look like Aishwarya Rai, but I have two boys who I think are more beautiful than her. It's ok. Don't let unfairness kill your spark.

Finally, the last point that can kill your spark is Isolation. As you grow older you will realize you are unique. When you are little, all kids want Ice cream and Spiderman. As you grow older to college, you still are a lot like your friends. But ten years later and you realize you are unique. What you want, what you believe in, what makes you feel, may be different from even the people closest to you. This can create conflict as your goals may not match with others. And you may drop some of them. Basketball captains in college invariably stop playing basketball by the time they have their second child. They give up something that meant so much to them. They do it for their family. But in doing that, the spark dies. Never, ever make that compromise. Love yourself first, and then others.

There you go. I've told you the four thunderstorms – disappointment, frustration, unfairness and isolation. You cannot avoid them, as like the monsoon they will come into your life at regular intervals. You just need to keep the raincoat handy to not let the spark die.

I welcome you again to the most wonderful  years of your life. If someone gave me the choice to go back in time, I will surely choose college. But I also hope that ten years later as well, your eyes will shine the same way as they do today. That you will Keep the Spark alive, not only through college, but through the next 2,500 weekends. And I hope not just you, but my whole country will keep that spark alive, as we really need it now more than any moment in history. And there is something cool about saying – I come from the land of a billion sparks.

Wednesday, May 12, 2010

Multiple Target patterns error with mak files in android/linux

Gnu make looks for tab space after the target line.
For ex:
$(TARGETDIR)/test.lib : $(TEST_SRC)
$(group_test)

The above line in.mak file would throw multiple target patterns error.

correct format would be

$(TARGETDIR)/test.lib : $(TEST_SRC)
<adding tab space here>$(group_test).
 
Solution:
By giving  some tabspace it will compile without any problem.

Android_Out of memory error

I got a wierd problem with android emulator, I have created a virtual device through Android AVD manager (newly created emulator with platform 2.1 and api level 7), I have tried with standard settings and with added hardware parameter for larger (256 mb) device ram size but nothing changed.

I need to come files to the system partition to test a project (called haggle), but for some reason the system partition has no space from start.

aa a@aaa /home/haggle-0.2-android $ adb -s emulator-5554 shell

# df df /dev: 47084K total, 0K used, 47084K available (block size 4096) /sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096) /system: 73600K total, 73600K used, 0K available (block size 4096) /data: 65536K total, 18464K used, 47072K available (block size 4096) /cache: 65536K total, 1156K used, 64380K available (block size 4096)

As you can see the system partition has 0K space available. When a connect a non-rooted HTC Nexus One and do the same I get these values:

/dev: 108896K total, 0K used, 108896K available (block size 4096) /sqlite_stmt_journals: 4096K total, 0K used, 4096K available (block size 4096) /system: 148480K total, 116364K used, 32116K available (block size 4096) /data: 200960K total, 22296K used, 178664K available (block size 4096) /cache: 97280K total, 1852K used, 95428K available (block size 4096) /sdcard: 3864064K total, 118496K used, 3745568K available (block size 32768)
 
Solution:
 
 

When starting the emulator you can specify the partition size by -partition-size x emulator_name.

done through the terminal that is.

Example: emulator -partition-size 125 @b

What I am wondering is why the system partition on the emulator has 0K free space from beginning and what can I do to change that? Even if I make the partition write-able with mount/remount I get the same 0K values.

Becoming an artist does not merely mean learning something, acquiring professional

Becoming an artist does not merely mean learning something, acquiring professional

techniques and methods. Indeed, as someone has said, in order to

write well you have to forget about grammar. Though, of course, in order to forget it you have first to know it.
- Andrey tarkovsky

Thursday, April 29, 2010

கண் கலங்காதிருப்பாள்

இனி என் காதலி கண் கலங்காதிருப்பாள்
"இன்று முதல் இந்தியாவில் வெங்காயம் தடை செய்யப்படுகிறது "

Wednesday, April 28, 2010

Inspiring QuotesInspiring Quotes:

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.
- Ralph Waldo Emerson

I learned that it is the weak who are cruel, and that gentleness is to be expected only from the strong.
- Leo Rosten

Goal or Purpose

All successful people men and women are big dreamers. They imagine what their future could be, ideal in every respect, and then they work every day toward their distant vision, that goal or purpose.
- Brian Tracy

Monday, April 26, 2010

Be True To Yourself

Be True To Yourself

Never compromise your values and beliefs,
even it if means risking ridicule and rejection.

Be true to yourself. Live your own life.
And don't allow others to decide what is best for you.

If you do, you will be unhappy,
because, you're untrue to yourself.

fly

Flying high in the blue sky
Flying high just you and I
Let us fly with love

Oh my loved one

All the time
when I think of you
my thoughts are always
warm and true
Every time
when you pass my way
I feel that
you are here to stay
If I must say dont go
that you stay for more

For day by day
my love will
grow and grow and grow

You belong to me
Oh my loved one
You are in my heart
all day long

dreams

you are in my dreams
All day all Night
In my heart I feel only you

Wednesday, April 21, 2010

liberty

 I wrote about liberty in

social occasions--the problem of having to fake and lie in order to be polite, and does this perpetual game of faking in social situations lead to the

"destruction of the moral fiber of society."

faker

People often think I'm a faker, but I'm usually honest, in a certain way--in such a way that often nobody believes me!
 
People often think I'm a faker, but I'm usually honest, in a certain way--in such a way that often nobody believes me!
 
People often think I'm a faker, but I'm usually honest, in a certain way--in such a way that often nobody believes me!

Life

Life is not a rehearsal... Each day is a real show... No repetition, No rewinding... So, give the best performance in all your roles

Clear thinking and clear presentation

 Clear thinking and clear presentation were fundamental prerequisites for his attention. It could be perilous even to approach him when unprepared, and he did not forget the fools or pretenders

freshman lecture

 if a topic could not be explained in a freshman lecture, it was not yet fully understood. -Richard feynman

why we r studying science ?

The view is that science, good science, is at it's heart simply the satiation of our own curiosity. It is not a means to an end, we are
not trying to learn about the universe because we are trying to build faster computers or a better toaster. We are studying science because we want to know how the universe arranges itself, and appreciate its beauty.

 

Why we are studying science ?

We are studying science because we want to know how the universe arranges itself, and appreciate its beauty. -Richard feynman

Tuesday, April 20, 2010

Richard Feynman

You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you're finished, you'll know absolutely nothing whatever about the bird... So let's look at the bird and see what it's doing -- that's what counts. I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.

    Richard Feynman

Siege of Syracuse

During the Siege of Syracuse (c. 214–212 BC), Archimedes destroyed enemy ships with fire. Centuries later, Anthemius of Tralles mentions burning-glasses as Archimedes' weapon.] The device, sometimes called the "Archimedes heat ray", was used to focus sunlight onto approaching ships, causing them to catch fire.

This purported weapon has been the subject of ongoing debate about its credibility since the Renaissance. René Descartes rejected it as false, while modern researchers have attempted to recreate the effect using only the means that would have been available to Archimedes.[26] It has been suggested that a large array of highly polished bronze or copper shields acting as mirrors could have been employed to focus sunlight onto a ship. This would have used the principle of the parabolic reflector in a manner similar to a solar furnace.

A test of the Archimedes heat ray was carried out in 1973 by the Greek scientist Ioannis Sakkas. The experiment took place at the Skaramagas naval base outside Athens. On this occasion 70 mirrors were used, each with a copper coating and a size of around five by three feet (1.5 by 1 m). The mirrors were pointed at a plywood mock-up of a Roman warship at a distance of around 160 feet (50 m). When the mirrors were focused accurately, the ship burst into flames within a few seconds. The plywood ship had a coating of tar paint, which may have aided combustion.
 
 In October 2005 a group of students from the Massachusetts Institute of Technology carried out an experiment with 127 one-foot (30 cm) square mirror tiles, focused on a mock-up wooden ship at a range of around 100 feet (30 m). Flames broke out on a patch of the ship, but only after the sky had been cloudless and the ship had remained stationary for around ten minutes. It was concluded that the device was a feasible weapon under these conditions.

Siege of Syracuse

During the Siege of Syracuse (c. 214–212 BC), Archimedes destroyed enemy ships with fire. Centuries later, Anthemius of Tralles mentions burning-glasses as Archimedes' weapon.] The device, sometimes called the "Archimedes heat ray", was used to focus sunlight onto approaching ships, causing them to catch fire.

This purported weapon has been the subject of ongoing debate about its credibility since the Renaissance. René Descartes rejected it as false, while modern researchers have attempted to recreate the effect using only the means that would have been available to Archimedes.[26] It has been suggested that a large array of highly polished bronze or copper shields acting as mirrors could have been employed to focus sunlight onto a ship. This would have used the principle of the parabolic reflector in a manner similar to a solar furnace.

A test of the Archimedes heat ray was carried out in 1973 by the Greek scientist Ioannis Sakkas. The experiment took place at the Skaramagas naval base outside Athens. On this occasion 70 mirrors were used, each with a copper coating and a size of around five by three feet (1.5 by 1 m). The mirrors were pointed at a plywood mock-up of a Roman warship at a distance of around 160 feet (50 m). When the mirrors were focused accurately, the ship burst into flames within a few seconds. The plywood ship had a coating of tar paint, which may have aided combustion.
 
 

archimedes

archimedes tells of how he invented a method for determining the volume of an object with an irregular shape. According to Vitruvius, a new crown in the shape of a laurel wreath had been made for King Hiero II, and Archimedes was asked to determine whether it was of solid gold, or whether silver had been added by a dishonest goldsmith.[13] Archimedes had to solve the problem without damaging the crown, so he could not melt it down into a regularly shaped body in order to calculate its density. While taking a bath, he noticed that the level of the water in the tub rose as he got in, and realized that this effect could be used to determine the volume of the crown. For practical purposes water is incompressible,[14] so the submerged crown would displace an amount of water equal to its own volume. By dividing the weight of the crown by the volume of water displaced, the density of the crown could be obtained. This density would be lower than that of gold if cheaper and less dense metals had been added. Archimedes then took to the streets naked, so excited by his discovery that he had forgotten to dress, crying "Eureka!" (Greek: "εὕρηκα!," meaning "I have found it!")[15]

Monday, April 19, 2010

six honest serving man

I keep six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who.

Thursday, April 15, 2010

Stress Management

 

Stress Management

A lecturer was giving a lecture to his student on stress management.

He raises a glass of water and asks the audience
"How heavy do you think this glass of water is?"
"It depends on how long you hold it."
"If I hold it for a minute, it is Ok."
"If I hold it for an hour, I will have an ache in my right arm."
"If I hold it for a day, you will have to call an ambulance."
"It is the exact same weight, but the longer I hold it, the heavier it becomes"

If we carry our burdens all the time, sooner or later, we will not be able to carry on, the burden becoming increasingly heavier.

"What you have to do is to put the glass down, rest for a while before holding it up again."

We have to put down the burden periodically, so that we can be refreshed and are able to carry on. When you return home from work, put the burden of work down. Don't carry it into your home. You can pick it up tomorrow. So Rest and Relax.

I don't know

I don't know what's the matter with people: they don't learn by understanding, they learn by some other way — by rote or something. Their knowledge is so fragile! - Richard Feynman

Monday, April 12, 2010

Your task is not to seek for love

Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it - Rumi

Sunday, April 11, 2010

Remember to appreciate all the different people in your life.

A water bearer in China had two large pots, each hung on the ends of a pole which he carried across his neck. One of the pots
had a crack in it, while the other pot was perfect and always delivered a full portion of water. At the end of the long walk from the stream to the House, the cracked pot arrived only half full. For a full two years this went on daily, with the bearer delivering only one and a half pots full of water to his house.

 

Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments, perfect for which it was made. But the poor cracked pot was ashamed of it's own imperfection and miserable that it was able to accomplish only half of what it had been made to do.

After two years of what it perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one day by the stream. "I am ashamed
of myself, and I want to apologize to you. I have been able to deliver only half my load because this crack in my side causes
water to leak out all the way back to your house. Because of my flaws, you have to do all of this work, and you don't get full
value from your efforts," the pot said.

The bearer said to the pot, "Did you notice that there were flowers only on your side of the path, but not on the other pot's
side? That's because I have always known about your flaw. So I planted flower seeds on your side of the path, and every day
while we walk back, you've watered them. For two years I have been able to pick these beautiful flowers to decorate the table.
Without you being just the way you are, there would not be this beauty to grace the house?

 


Lessons to Learn from This Story:

 

Each of us has our own unique flaws. We're all cracked pots. But it's the cracks and flaws we each have that make our lives together so very interesting and rewarding. You've just got to take each person for what they are, and look for the good in them. Blessed are the flexible, for they shall not be bent out of shape.


Remember to appreciate all the different people in your life.

Look at each day

Look at each day as a new opportunity to be your very best. Set high goals, be honest, never say no, and work with people who share your passion for doing their best.

Friday, April 09, 2010

Be yourself

 
 
"It takes a man to suffer ignorance and smile.
  Be yourself, no matter what they say."

Tuesday, April 06, 2010

Freedom

"Freedom's just another word for not caring about the quality of your work"
-Dilbert

My best code is written with the delete key.

My best code is written with the delete key.

Perception
  Washington, DC Metro Station on a cold January morning in 2007.  The man with a violin played six Bach pieces for about 45 minutes.  During that time approximately two thousand people went through the station, most of them on their way to work.  After 3 minutes a middle aged man noticed there was a musician playing.  He slowed his pace and stopped for a few seconds and then hurried to meet his schedule.

4 minutes later:  
The violinist received his first dollar: a woman threw the money in the hat and, without stopping, continued to  walk.

6 minutes:  
A young man leaned against the wall to listen to him, then looked at his watch and started to walk again.   

10 minutes:  
A 3-year old boy stopped but his mother tugged him along hurriedly.  The kid stopped to look at the violinist again, but the mother pushed hard and the child continued to walk, turning his head all the time.  This action was repeated by several other children..  Every parent, without exception, forced their children to move on quickly.  

45 minutes:
The musician played continuously.  Only 6 people stopped and listened for a short while.  About 20 gave money but continued to walk at their normal pace.  The man collected a total of $32.  

1 hour:  
He finished playing and silence took over.  No one noticed.  No one applauded, nor was there any recognition.   

No one knew this, but the violinist was Joshua Bell, one of the greatest musicians in the world.  He played one of the most intricate pieces ever written, with a violin worth $3.5 million dollars.  Two days before, Joshua Bell sold out a theater in Boston where the seats averaged $100.  
This is a true story.  Joshua Bell playing incognito in the metro station was organized by the Washington Post as part of a social experiment about perception, taste and people's priorities.  The questions raised: in a commonplace environment at an inappropriate hour, do we perceive beauty?  Do we stop to appreciate it?  Do we recognize talent in an unexpected context?  

One possible conclusion reached from this experiment could be this: If we do not have a moment to stop and listen to one of the best musicians in the world, playing some of the finest music ever written, with one of the most beautiful instruments ever made..... How many other things are we missing?

 

Monday, April 05, 2010

Books to be studied

 விநாயகர் அகவல், திருமந்திரம், ஞான வாசிட்டம், தாயுமானவர் பாடல்கள், சித்தர் பாடல்கள், ஔவை குறள், கைவல்ய நவநீதம், ஒழிவில் ஒடுக்கம், குணங்குடி மஸ்தான் சாஹேப் பாடல்கள்

Thursday, April 01, 2010

Householder life in Jainism

Householder lifeLay Followers Vows

Ascetics follows five great vows absolutely in mind, speech and word. But, for those who want to live in family life and have a keen desire to lead a spiritual life, Jain ethics specify the following small vows (Anuvratas). These vows help to lay out a rational course of life and tend to lead to liberation. Those lay followers who practices anuvrats are known as anuvrati. Anuvratas are twelve in number:

1.Ahimsa Anuvrata: It means abstinence from gross injury or intentional or purposeless violence in word, thought, and deed towards himself or through others or by approving such actions committed by somebody else. In this vow they abstain from engaging in anything that is not strictly required for them.
2. Satya Anuvrata: In this vow, they abstain from gross telling of lies to fulfill their own vested interests, giving false evidence, or denying, or giving back the property of others. They also avoid speaking such truth as would be the cause of killing innocent being.

3 Achaurya Anuvrat: This means abstaining from stealing robbing, looting , thieving, plundering, misappropriating, other's property, and using dishonest and illegal means in acquiring worldly things.

4 Savadara santish: It means abstinence from sexual intercourse with anybody else but ones own wife. They avoid adultery and excessive sexual indulgence totally, and practise continence in regard to intercourse with one's own wife or husband.

5 Aparihraha Anuvrata: This means abstain from hoarding land, gold, house, cattle etc., in large scale and try to make voluntary limits on one's own needs, possessions and acquisitions such as land, real estate, gold, silver, money, other valuable goods, cattle and furniture. In this vow, they vow not to possess accumulations beyond a limited extent.

For strengthening and cultivating the effect of anuvratas, three Gunavratas and four sikshavratas have been pescribed. These seven vratas are supplementary vows. The following Gunavratas are to practiced for the whole lifelike the above five vratas to keep life on the right track.

6 Digvarta parimana: Dig means direction, vrata means a vow. It is a vow to carry out once own movement only within a restricted area. In this vow, they limit the distance up to which he will do in different spatial directions.

7 Upabhoga paribhoga parimana: This means to limit the sensual enjoyment of material things. Upabhoga means consumption of food, drink etc., which can only be used once, the paribhoga means semi-permanent articles like cloth, furniture, ornaments, buildings, etc., which can be used several times. They restricts fifteen types of sinful professions which are known as karmadana like manufacturing and supplying arms, selling meat, cutting forests, etc., twenty six articles such as food, ornaments etc. In this vow, householders limit the everyday usage of the quantity or number of food items, articles, etc.

8. Anarthadanda virati: In this vow householders abstain from all kind of purposeless violence, thinking ill of others, manufacturing or supplying of arms. This prevents themselves from indulging in those acts which are not required.
Among the seven vratas the four are called disciplinary vows or practical vows (sikshavrats). All four vrats are to be practiced repeatedly. Of the four, samayika and deshavakasika are to be observed daily while pushadhopavasa and atithisamvibhaga are observed occasionally.

9.Samayaka: This means abstinence from all sinful activities for a fixed intended period of 48 minutes known as muhurat. While sitting motionless, they perform samayaka meditation and contemplating upon there own soul with equanimity of mind.

10. Deshavakasika It means further lessening in the respect of the sphere of digvrata in certain areas and bhogopbhoga parinama for particular days and limited times. In the foregoing vows renunciation is made for the whole life, but the renunciation for a fixed time or shorter period comes under deshavakasika vrata.

11. Paushadhopavasa: In this vow, they accepts all the restrictions of the monk and pass time in meditation or religious study like a monk for one or more days by retiring household activities and keeping the fast by giving up all kind of food, drink, etc., on the eighth, fourteenth, or fifteenth day of each fortnight or month as per will.

12. Atithisamvibhaga: It means to offer food, drink, medicine and other articles to monk sand nuns with great reverence and with avoidance of all blemishes. It amounts to a sin to prepare food or other things intentionally for their sake. Before taking breakfast or lunch, householders think, wish and feel that it would be better for me if I had the chance to provide some portion of my food to the monk. This is called atithisamvibhaga. If the monk and nuns are not available, even they think about monks and nuns.

All the vows are to be observed in true spirit. By performing and practicing all these vows, and lay follower leads a righteous, spiritual, and pious life.